Disclaimer voor www.restaurantdeberghut.nl
Restaurant De Berghut (Kamer van Koophandel: 27297326), hierna te noemen Restaurant De Berghut, verleent u hierbij
toegang tot www.restaurantdeberghut.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
Restaurant De Berghut behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Restaurant De Berghut spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Op de Website kan informatie worden ingewonnen zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling
van Restaurant De Berghut.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over het aanbod op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Restaurant De Berghut. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Restaurant De Berghut nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Restaurant De Berghut.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Restaurant De Berghut, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.